Hatósági Osztály

Hatósági jogkörök:

Tájékoztató a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

A hatósági tevékenység megyei koordinálása és irányítása keretében:

 • a megye területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, továbbá az engedélyezés és a piacfelügyelet alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerek teljesülését, javaslatot tesz módosításukra;
 • szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervez a helyi szervek hatósági tevékenységet végző állománya részére;
 • irányítja és ellenőrzi a helyi szervek megelőző katasztrófavédelmi, valamint hatósági, szakhatósági munkáját, felügyeli a kirendeltségek hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét;
 • a megyében érvényre juttatja a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, valamint a megelőző katasztrófavédelmi tevékenységre vonatkozó országos érvényű szabályozásokat, irányelveket, ajánlásokat;
 • megkeresés esetén véleményezéssel közreműködik a katasztrófavédelmet, tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, segíti a társszervek, valamint az önkormányzatok megelőző katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;
 • figyelemmel kíséri a tűzvédelem műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra;
 • a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;
 • közreműködik a statisztikai adatszolgáltató rendszer működtetésében, fejlesztésében;

 

Hatósági szakterületen:

 • végzi és döntésre előkészíti a tűzvédelmi hatósági jogköréből a tűzvédelmi bírsággal kapcsolatos feladatokat;
 • előkészíti az igazgatóság hatáskörébe tartozó szabványokban előírtaktól történő eltérési engedélyezési ügyeket;
 • gyakorolja a jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági jogköröket;
 • ellátja a jogszabályban meghatározott másodfokú tűzvédelmi szakhatósági feladatokat;
 • ellátja a jogszabályban meghatározott első- és másodfokú tűzvédelmi hatósági jogköröket;
 • végzi az osztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;
 • jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;

 

Piacfelügyeleti szakterületen:

 • a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan hatósági (előírás alapján elektronikus) nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;
 • a hatáskörébe tartozó szolgáltatások felügyelete során külön rendeletben meghatározott szankciót alkalmaz.

Elsőfokú tűzvédelmi hatósági hatáskörben

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alábbi pontjai szerint

c) eljár – a (3) bekezdés i) pontjában meghatározott kivétellel – a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,

d) a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében az (1) bekezdés a)–g) és j)–k) pontjában meghatározott esetekben eljár,

e)

f) eljár a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben,

g) azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

h) eljár – az 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kivétellel – a Kstv. 7. §-ában meghatározott hatósági és felügyeleti eljárásokban,

i) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,

j) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi,

k) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

l) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,

m)a (3) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével eljár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

2. § (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki.

 

Első fokú tűzvédelmi szakhatóságként

A fent hivatkozott Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése

b) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:

ca) magas építmények,

cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

cc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

cd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

ce) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

cf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,

d) kiemelt jelentőségű ügyben, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

4. § (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki.