Ellenőrzési Szolgálat

Ellenőrzési Szolgálat
 

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi.
Feladatkörében eljárva együttműködik a rendvédelmi szervek külső ellenőrző szerveivel.
Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője a Komárom-Esztergom MKI belső ellenőrzési vezetője.
Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai végrehajtásához személyeket vonhat be a Komárom-Esztergom MKI valamennyi szervezeti egységétől és szervezeti elemétől.
A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza.
A költségvetési szervek belső ellenőrzésének középirányító szervre vonatkozó szabályait, módszertanát, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Az Ellenőrzési Szolgálat

a.) az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
b.) az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi az egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;
c.) az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normatíváknak kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;
d.) kezdeményezi a szervek vezetőinél belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;
e.) külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja a helyi szervek éves tevékenységének minősítését.
 
Revizori szakterület

a) ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak, illetve főigazgatói utasítás alapján végzi;
b) végrehajtja a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az államháztartási és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, továbbá a Komárom-Esztergom MKI Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt szakirányú feladatokat;
c) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveket, végrehajtja – szükség szerint szakértők bevonásával a jóváhagyott tervfeladatokat, nyomon követi a megvalósítás folyamatát;
d) az ellenőrzéseket úgy tervezi, hogy azok mennyisége, a kockázatelemzés alapján, optimálisan alkalmazkodjon a vezetés szükségleteihez;
e) az éves belső ellenőrzési terv elkészítése során megfelelő mennyiségű szabad kapacitást tartalékol a rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzések végrehajtására;
f) biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;
g) ellenőrzi és értékeli a belső kontrollrendszer, azon belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének és működésének helyzetét;
h) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
i) vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások valódiságát;
j) az ellenőrzéseket tervszerűen, a vizsgált szervezeti egység, vagy szervezeti elem helyzetével, fő feladataival összhangban, kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű vizsgálati módszerekkel hajtja végre;
k) a gazdálkodási tevékenység vizsgálata és megítélése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályokban, belső rendelkezésekben rögzített követelmények, normák érvényesülésének megismerésére;
l) az ellenőrzéseket a vizsgálat tárgyához legcélszerűbben kapcsolódó ellenőrzési módszerek alkalmazásával, szakszerűen hajtja végre;
m) a szabályszerűség mellett vizsgálja az ellenőrzött tevékenység gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét és célszerűségét;
n) az ellenőrzések során érvényesíti az objektivitás, és tárgyilagosság elveit, tényszerűen és elemzően állapítja meg az eredményeket, hiányosságokat, konstruktívan és kezdeményezően jelzi a vezetői döntést igénylő helyzeteket;
o) érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széleskörű hasznosítását;
p) az ellenőrzés komplexitásán belül érvényesíti a rendszerszemléletet, a fő folyamatok, lényegi összefüggések átfogó vizsgálatát, megítélését és minősítését;
q) a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását;
r) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;
s) figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
t) büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;
u) a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
v) az ellenőrzések során érvényesíti a belső ellenőr és az ellenőrzött jogait, illetve kötelességeit;
w) végrehajtja és gyakorolja a felügyeleti szerv által részére átruházott ellenőrzési jogosultságokat;
x) elkészíti, összeállítja és felterjeszti a Komárom-Esztergom MKI belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentést;
y) véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit.
 
Szakmai belső ellenőrzési szakterület

a) tervezi és összehangolja a Komárom-Esztergom MKI ellenőrzési tevékenységét;
b) összeállítja a Komárom-Esztergom MKI féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét, ellenőrzi annak végrehajtását;
c) szervezi, és szakterülete vonatkozásában végrehajtja az átfogó-, utó-, cél-, és témavizsgálati ellenőrzéseket, valamint a szakterületek képviselőinek bevonásával végrehajtja a soron kívüli ellenőrzéseket;
d) gyűjti és összesíti a Komárom-Esztergom MKI szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;
e) tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a szakirányító részére adatot szolgáltat;
f) szakmai felügyeletet gyakorol a Komárom-Esztergom MKI szervezeti egységei és az alárendelt szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett;
g) ellenőrzi a Komárom-Esztergom MKI szervezeti egységeinél, közvetlen irányítás alatt álló szerveinél a szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;
h) az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemezésével, és feldolgozásával közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különböző szakterületi továbbképzéseiben;
i) részt vesz a Komárom-Esztergom MKI szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;
j) igazgatói utasításra részt vesz az önkormányzati szervek újjáépítéssel kapcsolatos feladatainak teljesítésének ellenőrzésében;
az igazgató által kijelölt ügyekben végzi a panaszok, állampolgári bejelentések kivizsgálását.