Humán Szolgálat

Humán Szolgálat


Felelős a Komárom-Esztergom MKI humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi valamint oktatási és képzési)  ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.

Személyzeti szakterületen

a)  részt vesz a hivatásos állományúak, a közalkalmazottak és a munkavállalók szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyára és munkaviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, a jogszabályok végrehajtása során – a kirendeltségek kiemelt főelőadói felett – szakirányítást gyakorol;
b)  előkészíti az igazgató személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, javaslatait;
c)  szervezi és végzi a Komárom-Esztergom MKI létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;
d)  elkészíti a létszámkimutatást, gondoskodik annak naprakészen tartásáról;
e)  végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja a Komárom-Esztergom MKI működő szociális bizottság titkári feladatait;
f) kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezető állomány utánpótlásának tervezését, a vezető állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását és előkészíti az elismerési ünnepségeket;
g) képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását;
h) végzi az állomány nemzetbiztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;
i) végzi az érintett hivatásos, közalkalmazott és munkavállalói állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat;
j) végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat;
k) végzi a munkáltatói jogok gyakorlását érintő személyügyi és munkaügyi tárgyú panaszok ügyintézését, nyilvántartását;
l) végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal, szolgálati járandóságban részesülőkkel kapcsolatos feladatokat;
m) ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét.

Fegyelmi munka terén

a) az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat; hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz a fenyítés kiszabására;
b) a Komárom-Esztergom MKI hivatásos állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;
c) az állományába tartozó közalkalmazottak által elkövetett fegyelemsértések esetében szakmai segítséget nyújt az eljárás lefolytatásához a kijelölt vizsgáló biztosnak;
d) az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatosan jogpropaganda tevékenységet végez;
e) együttműködik a területileg illetékes igazságügyi szervekkel, az NVSZ és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;
f) folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó jelentőszolgálati adatokat, adatszolgáltatást végez a BM OKF Humán Szolgálata felé, adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;
g) éves szinten átfogóan elemzi a Komárom-Esztergom MKI állományának fegyelmi helyzetét, szükség szerint javaslatokat tesz a fegyelmi megelőző munka hatékonyságának javítására.

Oktatásigazgatási és oktatásszervezési szakterületen

a.)  közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását;
b.)  közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések oktatásszervezési feladatai ellátásában;
c.)  koordinálja állománya polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzésének, továbbképzésének végrehajtását;
d.)  koordinálja és felügyeli az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait;
e.)  közreműködik az területi szintű közigazgatási szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában;
f.)  részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében;
g.)  koordinálja a Komárom-Esztergom MKI esélyegyenlőségi tevékenységét.

Kiképzési és sport szakterületen

a) koordinálja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket a Komárom-Esztergom MKI állománya részére;
b) szervezi a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sport életét;
c) szervezi a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;
d) tervezi, szervezi, koordinálja a sportrendezvényeket;
e) szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein a Komárom-Esztergom MKI csapatainak és versenyzőinek részvételét.

Egészségügyi és pszichológiai szakterületen

a) az alkalmassági vizsgálat egységes rendszeréhez igazodva, szervezi és a szomszédos megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szervezetében lévő, illetékes Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központja (a továbbiakban: TEPMEK)  útján végrehajtja az állományába jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, valamint az állomány foglalkozás-egészségügyi alapellátását;
b) a TEPMEK útján a rendszeres időközökben végrehajtott egészségügyi szűrővizsgálat alapján tervszerű gondozási, rehabilitációs programot állít össze;
c) szervezi az állomány egészségügyi intézetekben történő gyógykezelését, rehabilitációját, rekreációját és a beutalásokat;
d) fejleszti az állomány egészségügyi kultúráját;
e) szervezi és a TEPMEK útján végzi az állományába jelentkezők elsőfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, valamint az általános és célzott, rendszeres és időszakos alkalmassági vizsgálatokat;
f) részt vesz a vezetők pszichológiai, pedagógiai ismereteinek, vezetői készségeinek fejlesztésében, igény szerint az oktatásban;
g) a TEPMEK útján végzi a deviáns jelenségeket szűrő és megelőző krízisintervenciós, valamint az egyéni és szervezeti tanácsadói tevékenységet;
h) kapcsolatot tart az együttműködő szervek megfelelő szintű szakmai szervezeti elemeivel.

Munkavédelmi szakterületen

a)  végzi a munkavédelemi tevékenység szakmai feladatait;
b)  szakmailag ellenőrzi az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét;
c)  szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról a szolgálatvezetőnek;
d)  évenként a megadott szempontok alapján statisztikailag értékeli az állományában illetve az illetékességi területén működő, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket;
e)  évenként a megadott szempontok alapján összegző értékelő jelentést készít az állománya, és az illetékességi területén működő önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről, melynek 1 példányát felterjeszti a BM OKF-hez;
f)  az állományában és az önkormányzati tűzoltóságok személyi állományát ért a Munkavédelmi Törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről a BM OKF Személyügyi Főosztályt munkaidőben bekövetkezett balesetek esetén azonnal, munkaidőn túl bekövetkezett balesetek esetén az első munkanapon telefonon tájékoztatja, a balesetek kivizsgálásáról készített jelentést a megadott szempontok alapján annak lezárása után írásban felterjeszti;
g)  munkavédelmet érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében részt vesz;
h)  kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét;
i)  megszervezi az állományának munkavédelmi oktatását és a vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, közreműködik a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásban;
j)  elkészíti a Komárom-Esztergom MKI kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;
k)  végzi a Komárom-Esztergom MKIon valamennyi baleset kivizsgálását;
l)  megtartja az állományába felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi az állomány ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;
m)  ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat.