Megyei Főfelügyelőség

Megyei tűzoltósági főfelügyelő

Megyei polgári védelmi főfelügyelő

Megyei iparbiztonsági főfelügyelő

 

A megyei tűzoltósági főfelügyelő feladata

 

Tűzvizsgálati feladatai keretében:


Felügyeli, ellenőrzi:

 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzvizsgálati, szaktanácsadói, szakértői tevékenységét;
 • Átfogó- utó-, célellenőrzés keretében a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzvizsgálati tevékenységét;

Közreműködik:

 • Az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;
 • Jelentések, tanulmányok tűzvizsgálatot érintő részeinek elkészítésében;
 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott iránymutatások, tájékoztatók alkalmazásában;
 • Továbbképzések szervezésében;

Figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli:

 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzvizsgálati tevékenységét;
 • A tűzkár-statisztikai adatokat;

Javaslatot tesz:

 • A szakterületet érintő szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteire;
 • Egyes tűzesetek részletes elemzésére, tanulmány készítés elrendelésére;
 • Tűzmegelőzést, a tűzoltást, a tűzvizsgálatot érintő tapasztalatok hasznosítására;
 • A tűzvizsgálat gyakorlati végrehajtásának, a normatívák egységes értelmezése érdekében tájékoztatók kidolgozására;
 • Tűzgyújtási tilalom elrendelésére;

Elkészíti:

 • A szakterületre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket;


Tűzoltósági szakterület:

 • Végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, véleményezési, valamint a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási és szakmai felügyeleti feladatokat;
 • Kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szövetségekkel
 • Tervezi és szervezi a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési szakterületen dolgozók, valamint az önkormányzati tűzoltóságok vezetői, bevetés-irányítási szakterületén dolgozók éves, fél éves továbbképzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületet érintő eseményekről, félévente szakterület tevékenységéről beszámolót készít;
 • Véleményezi a tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek fejlesztési pályázatait;
 • Biztosítja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott szakterületre vonatkozó útmutatókban és tájékoztatókban foglaltak érvényesülését;
 • Iránymutatást ad ki a hivatásos, önkormányzati tűzoltóságok éves továbbképzési tervének elkészítéséhez;
 • Végzi az igazgatóság hivatásos állományának pszichikai és fizikai felkészítését, szintfelmérését, ellenőrzi a hivatásos tűzoltóságok hasonló tevékenységét;
 • Szervezi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt országos tűzoltósport megyei szintű versenyeit, és a szakmai vetélkedőket;
 • Figyelemmel kíséri a különböző súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott szabályozók változását, javaslatot ad a jogszabály-változások előkészítéséhez, módosításához;
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételének szervezésében;
 • Javaslatot készít a TMMT készítésére kötelezett létesítmények körének megállapítására, az elkészült terveket jóváhagyás előtt véleményezi;
 • Igény alapján szervezi a tűzoltói alaptanfolyamot és az OKJ-s tűzoltó szakképzést;
 • koordinálja a tűzeseti és műszaki mentési adatok számítógépes feldolgozását és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást (on-line KAP);
 • Részt vesz a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett, kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés szervezésében, végrehajtásának ellenőrzésében;
 • Ellátja a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • A megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a beavatkozó tűzoltóságok részére, szervezi az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
 • Közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok elkészítésében;
 • Az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez  polgári védelmi, iparbiztonsági  főfelügyelővel egyeztetve;

Ellenőrzési feladatai keretében:

 • Ellenőrzi a tűzoltóságok készenléti szolgálata ellátását, a szolgálatszervezési és ügyeleti okmányok vezetését;
 • Részt vesz a társszervekkel, közszolgáltatást végző szervezetekkel és karitatív szervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • Ellenőrzi a tűzoltóságok ügyeleti szolgálatait;
 • szakterületet érintő feladatok megyén belüli egységes értelmezés érdekében útmutatókat, tájékoztatókat ad ki;
 • Szakmai felügyelete keretében ellenőrzi a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány szakmai felkészültségét, a szolgálatellátás színvonalát;
 • Ellenőrzi a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szituációs begyakorló- vagy annál magasabb szintű gyakorlatok végrehajtását, a vezetői és végrehajtói állomány tevékenységét;
 • Végrehajtja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Figyelemmel kíséri a hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát;
 • Időszakos vizsgálatok keretében ellenőrzi a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát;

Tűzoltás-taktikai feladatai keretében:

 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását. A tűzoltóságok továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Felügyeli és ellenőrzi a Műveletirányítási Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatoknak a teljesítését, és megyei ügyeleten keresztül működteti azt;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a hivatásos tűzoltóságok vonatkozásában, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának az elrendelését;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;
 • A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megadott szempontok alapján vizsgálja a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, a vizsgálat során tapasztaltakat felterjeszti a főigazgatóságra;

Műszaki Mentési és Műveleti feladatai keretében:

 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit. A tűzoltóságok Továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Katasztrófahelyzetben közvetlen utasítás kiadását kezdeményezi felkészítésre, jelentéstételre, működési terület elhagyására, végrehajtja az igazgató ezzel kapcsolatos utasításait, ellenőrzi a végrehajtást, helyzetértékelés alapján javaslatot tesz rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére;
 • Összeállítja a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzéseket, értékeléseket, előkészíti az ezzel összefüggő vezetői döntések tervezeteit;
 • A mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a mentésben résztvevő szomszédos megyei igazgatóságokkal, társszervezetekkel, civil mentőszervezetekkel, karitatív és társadalmi szervezetekkel, a lakosság részére pszichikai segítséget nyújtó szervezetekkel, személyekkel;
 • A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a hivatásos tűzoltóságok vonatkozásában, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Félévente a szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;


További feladatok:

 • Közreműködik a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolásában;
 • Igény esetén szervezi a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokat;
 • Javaslatot tesz új, korszerű mentési taktikai elvek kidolgozásához;
 • Tervezi a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő különleges mentőszervezetek védekezésbe való bevonását és közreműködését;
 • Együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható civil mentőszervezetekkel, társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • Ellenőrzi és felügyeli a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokkal kibővített tűzoltó szakképzések szakmai színvonalát és megfelelőségét;
 • Ellátja a Minőségirányítási Rendszer követelményeiből adódóan az felügyelőségre háruló feladatokat;

 

 

A megyei polgári védelmi főfelügyelő feladata

Tervezési és hatósági feladatok vonatkozásában:

 • kidolgozza a települések kockázatelemzésen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolásának rendjét, biztosítja a kockázatok azonosításához és elemzéséhez szükséges szakmai támogatást;
 • a polgármester által felterjesztett osztályba sorolási javaslatot szakmailag felülvizsgálja, gondoskodik annak felterjesztéséről;
 • a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását a tervezés valamennyi szintjén;
 • figyelemmel kíséri a települési és a kirendeltség összesített veszélyelhárítási tervének elkészítését, valamint közreműködik a területi veszélyelhárítási terv kidolgozásában
 • gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít;
 • szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét;
 • közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés szakmai feladatait;
 • koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;
 • koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi szintű feladatokat;
 • koordinálja a migrációval kapcsolatos területi feladatokat;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;
 • részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
 • részt vesz a KAP-Online rendszer polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő adatszolgáltatása kialakításában, továbbfejlesztésében;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;
 • vezeti és naprakészen tartja a lakosságvédelmi adatbázisokat;
 • végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi képzések záróvizsgáin a szakmai felügyeletet ellátók (vizsgabizottsági tag) kijelölésével, megbízásával kapcsolatos feladatokat;
 • szervezi és koordinálja az önkormányzati vezetők katasztrófavédelmi felkészítését és rendszeres tájékoztatását;
 • javaslatot tesz a polgári védelmi feladatok korszerűsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatokra;
 • felkérésre részt vesz a katasztrófavédelem közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciói kidolgozásában;
 • felkérésre részt vesz a minősített időszakokkal kapcsolatos jogszabályok és utasítások előkészítésében;
 • kidolgozza az igazgatóság minősített időszaki terveit, koordinálja és ellenőrzi a kirendeltségek ezirányú tevékenységét;
 • kidolgozza a helyreállítás és újjáépítésre vonatkozó irányelveket, valamint a módszertani ajánlásokat az önkormányzatok, a Megyei Kormányhivatal részére;
 • szervezi és végzi a helyreállítás és újjáépítés megyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatait;
 • elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos tevékenységet, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos jogszabályok módosítására;
 • a lakosság védelme érdekében javaslatot tesz életvédelmi létesítmények létesítésére, közreműködik a kapcsolódó jogszabályok módosításában;
 • végzi a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai, vegyi védelmére vonatkozó követelmények kidolgozását;
 • vezeti az életvédelmi létesítmények megyei adatbázisát, ellenőrzi a nyilvántartással, fenntartással, hasznosítással kapcsolatos követelmények betartását.
 • koordinálja és szükség szerint szervezi a hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;
 • ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;
 • ellátja és koordinálja a szakterületet érintő szakhatósági feladatokat;
 • végzi a megye területén bekövetkezett vis maior eseményekkel kapcsolatos igazgatóságra háruló feladatokat;
 • koordinálja a kirendeltségek vis maior eseménnyel kapcsolatos feladatait;
 • jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, információs anyagot készít elő és továbbít az érintett szervek részére, részt vesz a beérkezett vis maior jelentések feldolgozásában;
 • közreműködik a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálásában.

Veszélyhelyzet-kezelési feladatok vonatkozásában:

 • összehangolja az önkéntes mentőszervezetek, polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);
 • koordinálja az önkéntes mentőszervezetek, polgári védelmi szervezetek kialakítását, felszerelését;
 • megyei szinten koordinálja a polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését;
 • végzi a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat; vezeti az összesített létszámadatokról készített adatbázist;
 • javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására;
 • részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
 • koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a társszervekkel, a társadalmi és gazdálkodó  szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • részt vesz a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai és védőeszközök rendszeresítési eljárásaiban, szakterületét illetően közreműködik a meglévő eszközök fejlesztésében, elosztásában;
 • végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;
 • közreműködik a megye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a beavatkozó szervek részére;
 • megyei szinten koordinálja a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását;
 • nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásiról;
 • koordinálja, összehangolja a polgári védelmi szervezetek tevékenységét, az Infokommunikációs Egység, a Lakosságvédelmi Egység, az Egészségügyi Egység, Logisztikai Egység és a Műszaki Egység tevékenységét, készenlétbe helyezését, mozgósítását, mentésbe történő bevonását, azok kárterületi tevékenységét;
 • együttműködik a katasztrófaelhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • ellátja a Turul megyei mentőcsoport vezetői feladatát;
 • ellátja a HUNOR mentőszervezet összekötői feladatát;
 • nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek, valamint a polgári védelmi szervezetek erő-eszközeiről, azok alkalmazásáról;
 • koordinálja az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;
 • koordinálja illetékességi területén a humanitárius segítségnyújtás szervezését;
 • részt vesz a lakosság légiriasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.
 • közreműködik a katasztrófavédelmi információs rendszer elveinek kidolgozásában,  koordinálja az igazgatóság Operatív Törzsének  felállítását, részt vesz a működésében;
 • ellátja a védelmi felkészítésből és a minősített időszakból adódó, az igazgatóságot érintő feladatokat, együttműködik a rendvédelmi szervek azonos feladatot ellátó szervezeti egységeivel;
 • összehangolja a megyék közötti segítségnyújtás szakmai feladatainak végzését, ennek érdekében kapcsolatot tart más megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokkal;
 • koordinálja az igazgatóság, valamint a polgári védelmi szervezetek magasabb készültségbe helyezésével, a minősített időszaki továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatokat.

Védelmi igazgatási feladatok vonatkozásában:

 • vezeti a Megyei Védelmi Bizottság (továbbiakban: MVB) Katasztrófavédelmi Munkacsoportot,
 • elrendelés esetén közreműködik a védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi, honvédelmi és ország mozgósítási feladatok végrehajtásában;
 • végzi az igazgatóság és a MVB Titkársága közötti folyamatos kapcsolattartást, biztosítja a MVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport munkájához a működéshez szükséges adatbázisokat, információkat, javaslatokat terjeszt elő a döntéshozatalhoz, közreműködik az esemény katasztrófává nyilvánításában, a katasztrófahelyzettel kapcsolatos feladatok végzésében;
 • közreműködik Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában;
 • részt vesz a MVB azon tervei kidolgozásában, melyek az igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartoznak;
 • közreműködik a MVB gyakorlatok tervezésében, szervezésében, előkészítésében és végrehajtásában.

Katasztrófavédelmi felkészítési feladatok vonatkozásában:

 • megszervezi a közigazgatási vezetők (MVB tagok, HVB elnökök, polgármesterek, jegyzők, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és a védelmi igazgatásban közreműködők) katasztrófavédelmi felkészítését, melynek érdekében szervezi a megyei felkészítéseket, koordinálja és szakmailag felügyeli a helyi szervek tevékenységét;
 • speciális felkészítési feladatok körében tervezi, koordinálja, ellenőrzi a veszélyes ipari létesítmények környezetében élők katasztrófavédelmi felkészítését, ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét, valamint ellátja a honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésének célcsoportonkénti, helyi szintű felkészítések tervezésének, szervezésének és lebonyolításának szakmai felügyeletét;
 • illetékességi területén szervezi a tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli felkészítését;
 • koordinálja a megyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt, szakmai vetélkedőket, felügyeli a kirendeltségek ezzel kapcsolatos tevékenységét;
 • közreműködik a lakosság felkészítési feladatok megszervezésében, koordinálja a kirendeltségek ilyen irányú tevékenységét;
 • végzi az egyéb lakosság felkészítési feladatokat;
 • szervezi és végrehajtja a közbiztonsági referensek képzését;
 • szervezi és végzi a közösségi szolgálattal kapcsolatos mentori és irányítási feladatokat.

 

 

A megyei iparbiztonsági főfelügyelő feladata
 


Veszélyes üzemekkel kapcsolatban területi szinten:

 • a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, - logisztikai szervezetek, cégek beazonosítása: önbevallás, bejelentés, nyilvános adat, belföldi jogsegély, hatósági-szakhatósági munka során
 • kockázati (makro-mikro szintű) tényezők felderítése, nyilvántartása
 • kockázati tényezők értékelése, elemzése alapján kiemelt-közepes és alacsony kockázati tényező feltárása
 • intézkedések megtétele: a kockázati tényezők minimalizálása és megszüntetése
 • egységes megelőzési tevékenységet hajt végre, feltételeinek létrehozásában - módosításának előkészítésében vesz részt, adatot szolgáltat és ellenőrzést hajt végre
 • szakmai vezetést és iránymutatást ad a helyi katasztrófavédelmi szervnek


Veszélyes áruk szállítmányozásával kapcsolatban:

 • a vasúton történő veszélyes áruk szállítmányozásának bejelentését fogadja, nyilvántartja
 • tervezi és végrehajtja a közúti, vasúti, vízi úton történő veszélyes áruk szállítmányozását

 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében:

 • kockázatelemzés
 • beazonosítás
 • hatósági felügyelet alatt tartás
 • fenyegetettség szektorainak felkészítése-nyomon követés, véleményezés, adatszolgáltatás


A konkrét feladatvégzés során:

 • közreműködik a SEVESO Irányelvből az igazgatóságra háruló szakterületi feladatok végrehajtásában;
 • végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti jelentésekhez kapcsolódó főigazgatóság részére történő azonnali adatszolgáltatást;
 • részt vesz a bekövetkezett súlyos baleset értékelésére, elemzésére létrehozott bizottság munkájában;
 • felkérésre részt vesz a belső védelmi tervben foglaltak hatósági ellenőrzésében, a lakosság védelme érdekében tett intézkedések felülvizsgálatában;
 • felkérésre közreműködik a belső védelmi tervben foglaltak ellenőrzésében, gyakoroltatásuk felügyeletében;
 • figyelemmel kíséri a veszélyes ipari üzem és a veszélyes katonai objektum körüli veszélyességi övezet kialakításával kapcsolatos döntések településrendezési tervekben történő végrehajtását, közreműködik a veszélyességi övezetben történő fejlesztésekkel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására létrehozott bizottság munkájában;
 • részt vesz a veszélyes ipari üzemek BM OKF által tartott hatósági ellenőrzésein;
 • együttműködik a polgármesterekkel, a védelmi bizottság elnökével a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatai ellátásában;
 • együttműködik a polgármester által készítendő külső védelmi terv koncepció elkészítésében;
 • közreműködik - a települési polgármesterekkel együttműködve - a külső védelmi tervek kidolgozásában;
 • a külső védelmi tervben foglaltakat a jogszabályban meghatározottak szerint, illetve az új vagy módosított biztonsági jelentés elfogadását követően felülvizsgálja;