A szabadtéri rendezvények biztonsági követelményeiről

Tájékoztató a szabadtéri rendezvények biztonsági követelményeiről

 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2019. április 11

 

I. Bevezetés

A szabadtéri rendezvény az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szempontjából: az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedély ével összefüggő rendezvényeket. Ide tartoznak az egyre inkább elterjedő szabadtéri koncertsorozatok, gasztrofesztiválok, stb.

Az ilyen rendezvények egyre nagyobb tömegeket vonzanak, akiknek a biztonságára a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak. Emiatt a rendezvény szervezője köteles a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak, a katasztrófavédelmi kirendeltségnek eljuttatni. A kirendeltség igény esetén lehetőséget biztosít a szabadtéri rendezvény szervezőinek konzultációra.

 

II. Általános követelmények

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. 

A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény megkezdése előtt az esemény során feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

 

III. Menekülés feltételei

A szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. A menekülési feltételek elsődleges célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó, váratlan szélsőséges időjárási körülmények) bekövetkezése esetén biztosított legyen a szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területének elhagyása, az ott lévő személyek biztonságos területre jutása. A menekülési lehetőség kialakítása és biztosítása a szabadtéri rendezvény helyszínén a rendezvény felelős szervezőjének a felelősségi körébe tartozik. A kiürítési változatokban és menekülési stratégiákban a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítsége és közreműködése csak másodlagosan vehető figyelembe, tekintettel a kiérkezés időtartamára. A személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést.

A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. A biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 × 600 mm.

A közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell. Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével. A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. A hangosítást úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított– terület bármelypontján hallható legyen a rendezvény alatt.

 

IV. Tűzoltói beavatkozás

A rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költs égét a rendezvény szervezője viseli. Az építmények védelme érdekében tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

 

V. Helyszín kialakítása

Az ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter. A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

 

VI. Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények

A 10 000 főt, vagy a 20 000 m2­nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló23/2011. (III. 8.) kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények lebonyolítására szigorúbb szabályok vonatkoznak.

Ezen rendezvények esetében a rendezvény szervezője a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó – nyilvánosságra hozható – kivonatát tájékoztatásként a rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában köteles közzétenni. 

A helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló – rendezvény miatt telepített – villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény terület ének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell.

A szabadtéri rendezvények műsorszámaival érintett terület én legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából, arra alkalmas helyeken.

A résztevők biztonsága érdekében lépt ékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény terület én a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.

A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek irányítói feladatokat. Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget. Az irányítási ponton2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges biztonsági jellel megjelölni. Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.

A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg – egyeztetés keretén belül – az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltség határozza meg.

 

VII. Propán-bután gázpalackok használata

A propán-bután gázpalackok széles körűen, a mindennapi élet szinte valamennyi területén használhatók, így a szabadtéri rendezvényeken is jellemzően megtalálhatóak. Propán-bután gázpalackok használata esetén azok tárolására, szállítására, használatára vonatkozó biztonsági előírások betartására fokozottan ügyelni kell. Rendezvényterületen a rendezvényszervező szabályozza a propán-bután gázpalackok elhelyezését, felhasználását is. Rendezvényterületen tartalék propán-bután gázpalackokat ne helyezzenek el. Amennyiben szükséges a tartalékpalackok készletezése azt rendezvényterületen kívül szabályosan kialakított tárolóterületen tároljanak.

Csak megfelelő műszaki állapotú gázfelhasználó berendezésre csatlakoztassanak gázpalackot,szükség esetén nyomáscsökkentővel. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a gázfogyasztó berendezés a palackhoz szivárgásmentesen csatlakozzon. A használat megkezdése előtt szivárgásvizsgáló spray vagy szappanos víz segítségével indokolt elvégezni a szivárgás ellenőrzést, mert a szivárgás tüzet vagy robbanást okozhat.

Tűzoltókészülékek elhelyezésénél figyelemmel kell leni a gázfelhasználó berendezésekre. Éghető anyag és a hőtermelő berendezés között szükséges távolságot meg kell tartani.

A propán-bután gázt felhasználó berendezés közelében ne legyenek talajszint alatti nyitott területek, ahol az esetleg elszivárgó gáz fel tud halmozódni.

 

VIII. Vonatkozó jogszabályok

1.Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

2.Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

3.Szabadtéri rendezvényekről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv Az irányelv elérhető a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a következő linken:

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/otsz/szabadteri_rendezvenyek_TVMI.pdf

Az irányelvhez kapcsolódó videófile-ok elérhetősége:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_videofile