Közösségi szolgálat

2012. szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik új eleme, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötven órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Az erről szóló BM OKF utasítás október 2-án a Hivatalos Értesítőben is megjelent. A diákok a közösségi szolgálatot a katasztrófavédelemnél is teljesíthetik.

Közösségi szolgálatnak az a munka számít, amelynek során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. Ilyennek számít a katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél: megyei igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük biztonságáért.

Mindezt a katasztrófavédelem úgy kívánja elérni, hogy a közösségi szolgálatra hozzá jelentkező fiatalokat bevonja a szervezet mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a szervezet napi működésében, így maguk is átélhetik, miben áll a katasztrófák elleni védekezés. Közreműködhetnek a megelőzési, felkészülési feladatokban, például iskolai tűzriadók megszervezésében, felvilágosító tevékenységben, de a tanulók kiterjedt káresemények során részt vehetnek a beavatkozások háttértámogatásában is.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába. Közreműködhetnek például iskolájuk tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár az őket fogadó tűzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is. Aki a polgári védelem területével kíván alaposabban megismerkedni, az részt vehet katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában, ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában, vagy éppen a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében, vagy a lakosságfelkészítésben. Az iparbiztonság iránt érdeklődő diák a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek karbantartásában és alkalmazásában, illetve veszélyes üzemek bejárásán vehet részt, de tevékeny szerepet kaphat a katasztrófavédelmi műveleti labor járműveinek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében is.

Azok a középiskolások, akik a közösségi szolgálat egészét, tehát mind az ötven órát a katasztrófavédelemnél kívánják teljesíteni, mindhárom szakterület munkájába betekintést nyernek.

 

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KERETÉBEN TELJESÍTHETŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

1. Tűzmegelőzés, tűzvédelem tevékenységi körök:

a) Közreműködés az oktatási intézmény tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra).

b) Részvétel az oktatási intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra).

c) Közreműködés tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra).

d) Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra).

e) Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra).

f)  Közreműködés a területi tűzmegelőzési bizottság munkájában (2-3 óra).

g) Részvétel a települési közterületi tűzcsapok felmérésében, beazonosításában, hatósági ellenőrzésében (2-3 óra).

h) Elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása (1-2 óra).

i)  Ügyeleti rendszer megismerése, bejelentések fogadása, riasztások végrehajtása, események dokumentálása (2-3 óra).

2. Polgári védelem tevékenységi körök:

a) Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra).

b) Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra).

c) Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében (3-5 óra).

d) Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra).

e) Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra).

3. Iparbiztonság tevékenységi körök:

a) Közreműködés statisztikai - kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait, valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó - kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (3-5 óra).

 

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésének programja

 • A KKSZ teljesítése során egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, de legfeljebb 3 óra lehet. A KKSZ-re vonatkozóan meghatározott kötelező óraszámot a középiskolai képzés első három tanéve során teljesítik.
 • A tevékenységi köröket a fogadó intézmény a települési veszélyeztetettség előtérbe helyezésével, a helyi sajátosságok és a korosztályi jellemzők figyelembevételével, elméleti és többségében gyakorlati tevékenységek teljesítésének meghatározásával kibővítheti.
 • A tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterülethez kapcsolódó tevékenységi körök összesen 50 órában hajthatóak végre, az egy ütemben teljesítendő programban legalább két különböző tevékenységi körből, legalább 13 óra összes óraszámot kell biztosítani.
 • A KKSZ teljesítésére a nyári szünet során is lehetőség van.
 • Egy időpontban maximum 5 tanuló vehet részt a programban
 • Az EMMI rendelet 133. § (5) pontjában meghatározottak szerinti felkészítő és záró órák megtartásáért elsődlegesen a küldő intézmény kijelölt pedagógusa a felelős, akinek munkájában a fogadó intézményben kijelölt mentor felkérés esetén közreműködik. A fogadó intézmény a felkészítő órát tartó pedagógus részére a saját tevékenységi profilját bemutató előadást készít.
 • A KKSZ teljesítése során a fogadó intézmény a tanulóról jelenléti ívet vezet, amelyből megállapítható, hogy a tanuló a tevékenységi körökhöz tartozó órákon milyen arányban vett részt.
 • A fogadó intézmény a vállalt órák 80% alatti látogatása esetén a teljesítésigazolást megtagadja. Amennyiben az óralátogatási arány 80% feletti, és a tanuló a hiányzást orvosi, vagy szülői igazolással igazolja, a hiányzó órák pótlására - legalább egyszeri alkalommal -lehetőséget kell biztosítani. A teljesítésigazolás csak a hiánypótlás teljesítését követően adható ki.
 • Egyedi döntése alapján - méltányolható okból - a tanuló részére összeállított programban teljesített órákról a fogadó intézmény vezetője részigazolást adhat ki. A fennmaradó órák teljesítésére - legalább egyszeri alkalommal - a következő hónapban KKSZ teljesítésére kijelölt napokon kell lehetőséget biztosítani.

 

Jelentkezés rendje

 • A közösségi szolgálat (a továbbiakban: KSZ) teljesítésének lehetősége, 2012. októberétől biztosított, a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák sikeres befejezéséhez.
 • A küldő intézmény kijelölt pedagógusa a KSZ-ra jelentkező tanulót/tanulókat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.
 • A katasztrófavédelmi KSZ teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.
 • Kijelölt napok: minden hónap utólsó 5 munkanapja
 • Egy felkészítésen résztvevő maximális létszám: 5 fő

A közösségi szolgálat teljesítésére az alábbi fogadó intézményeinkben van lehetősége a diákoknak (az intézményekhez való jelentkezéshez a feltüntetett koordináló személyek megkeresésével van lehetőség):

 1. Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.

Koordináló személy: Benye János tű. ezds. (34/310-555)

 

 1. Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.

Koordináló személy: Muzslai László tű. százados (34/310-555)

 

 1. Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2900 Komárom, Tűzoltó u. 1.

Koordináló személy: Gubicskó Barnabás c. tű. őrgy. (34/344-005)

 

 1. Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2500 Esztergom, Kossuth u. 40

Koordináló személy: Molnár Pál tű. alezredes (+36-33) 411-011

 

 1. Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2500 Esztergom, Baross G. u. 30.

Koordináló személy: Molnár Pál tű. alezredes (+36-33) 411-011