Tűzvizsgálat

Tűzvizsgálati eljárás lefolytatásának és
a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai

Alkalmazott jogszabályok

Tűzvizsgálati eljárás

Általános információk

A tűzvizsgálat

A tűzvizsgálati eljárás során a hatóság vizsgálja a tűz keletkezésének, terjedésének körülményeit, a tűz keletkezésének helyét, idejét, a tűz keletkezéséhez vezető folyamatot, továbbá a tűzesettel kapcsolatos személyi felelősséget, továbbá a tűz keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesülését, valamint a tűzoltás alapvető feltételeinek meglétét.

A tűzvizsgálati eljárást hivatalból kell lefolytatni tűzmegelőzési, tűzoltási szakmai tapasztalatok megszerzése érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendeletében meghatározott okok alapján.

A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.

Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult.

Ügyfél

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. (Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.)

Az eljárás megindításának okai

A tűzvizsgálati eljárást hivatalból kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 • a tűzeset következtében haláleset történt,
 • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
 • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.
A tényállás tisztázása

A tűzvizsgálat során minden esetben tűzeseti helyszíni szemlét kell lefolytatni. A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit, például fényképeket készít, iratok bemutatását kéri az ügyféltől, nyilatkoztatja az ügyfelet, tanúkat hallgat meg, szakértőt rendel ki, szükség szerint bizonyítékot foglal le.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő az első eljárási cselekmény (tűzeseti helyszíni szemle) elvégzését követő napon indul, melyről az ismert ügyfeleket értesíteni kell.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
 • ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye, az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama
Döntéshozatal

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés.

A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

A tűzvizsgálati jelentést a hatóság az üggyel kapcsolatban minden ismertté vált ügyfél számára megküldi.

Jogorvoslat

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében a közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – az illetéktörvényben foglalt kapcsolódó rendelkezés szerintiek kivételével – 30 000 forint.

Tűzeseti hatósági bizonyítvány

Általános információk

A tűzeset bekövetkezése szerint területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség az ügyfél kérelmére tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000,- Ft illetéket kell fizetni.

A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:

 • ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcíme vagy székhelye;
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme;
 • az ügyfélnek vagy képviselőjének az elektronikus levélcíme, a telefonos elérhetősége;
 • tűz keletkezési helye, ideje;
 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja.
Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:

 • kiadása jogszabályba ütközik,
 • az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,
 • a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján egyértelműen nem állapítható meg.
Jogorvoslat

A tűzeseti hatósági bizonyítvány ellen jogorvoslatnak nincs helye. Ha a tűzeseti hatósági bizonyítványt kiállító hatóság hivatalból megállapítja, hogy a tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, úgy a hatóság kijavítja, visszavonja vagy módosítja.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap