Tűzoltás, Műszaki Mentés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében szakterületünkön biztosítani kívánjuk, hogy az érintettek szakterületünk vonatkozásában a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységgel kapcsolatos adatokat megismerhessék.


A tűzoltási feladat és a műszaki mentés fogalma

    tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
    műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.

A tűzoltási, műszaki mentési feladatokat közvetlenül végző, vagy abban közreműködő szervezetek

    hivatásos tűzoltó-parancsnokság: tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott, önálló működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóság;
    katasztrófavédelmi őrs: a hivatásos tűzoltóság elsődleges tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott szervezeti egysége;
    önkormányzati tűzoltó-parancsnokság: tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező önkéntes tűzoltóság;
    létesítményi tűzoltó-parancsnokság: tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére, gazdálkodó szervezet által létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező tűzoltóság;
    önkéntes tűzoltó egyesület: a székhelye szerinti településen tűzoltási műszaki mentési feladatokban közreműködő egyesület.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap