Tűzoltósági Főfelügyelő


  Név:
Rendfokozat:
Munkahely: Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Beosztás, munkakör: Tűzoltósági főfelügyelő
Nyelvtudás:
Levélcím: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.
Telefon / Fax: (06-34) 310-817 / (06-34) 310-817
E-mail cím:


A Tűzoltósági Főfelügyelő:

Meghatározza, szakmailag irányítja a Tűzoltósági Főfelügyelőség, a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok beosztott állományát, valamint az önkéntes egyesületek tevékenységét;
Kapcsolatot tart a szakmai szövetségekkel,
Elkészíti a szakterületével kapcsolatos szakmai beszámolót;
Veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén koordinálja a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;

Tűzvédelmi szakterület vonatkozásában:

 • Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra;
 • Szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervez a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok (HTP) és az önkormányzati tűzoltóságok (ÖTP) részére, a létesítményi tűzoltóságok (LTP), valamint az önállóan beavatkozó és közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE);
 • Figyelemmel kíséri a tűzvédelem műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz a módosításukra;
 • Felkérés esetén szakterületét érintően közreműködik a katasztrófavédelmet, tűz- és polgári védelmet érintő jogszabályalkotásban, véleményezésben;
 • Tűzvédelmi szakterület és lakosságfelkészítés témában eseti tájékoztatókat, információkat, felhívásokat helyeztet el az igazgatóság internetes honlapján;
 • Közreműködik a megyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek megszervezésében és lebonyolításában;
 • KvK-től, HTP-től érkezett állásfoglalás-kérés esetén kialakítja a jogszabályon, egyéb előíráson alapuló állásfoglalását, kompetencia hiány esetén a kérést továbbítja a BM OKF részére;
 • Közreműködik a lakosság felkészítésében, az önkormányzati vezetők rendszeres tűz-, polgári, és katasztrófavédelmi felkészítésében, elősegíti a veszélyhelyzeti és tűzvédelmi ismeretek iskolai oktatását;
 • Közreműködik az erdők tűzvédelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, gyűjti és értékeli a külön jogszabály alapján elkészített és részére megküldött erdő védelmi terveket;
 • A nagymértékben veszélyeztetett erdőterületek esetében tűzgyújtási tilalom időszakában kezdeményezi a területileg illetékes tűzoltóságnál és az illetékes mezőgazdasági szakigazgatási területi szervénél a fokozott tűzveszély időszakára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését;
 • Az erdő védelméről szóló törvényben foglaltak szerint, fokozott tűzveszély esetén, indokolt esetben, átmeneti időre javasolja a megye, a kistérség, illetve a település területére a tűzgyújtási tilalom elrendelését;

Tűzoltósági szakterület:

 • Végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, véleményezési, valamint a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási és szakmai felügyeleti feladatokat;
 • Kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szövetségekkel (Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség);
 • Tervezi és szervezi a KvK-ek, HTP-ök tűzoltási és műszaki mentési szakterületen dolgozók, valamint az ÖTP-k, az LTP-k és az ÖTE-k  vezetői, bevetés-irányítási szakterületén dolgozók éves, fél éves továbbképzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületet érintő eseményekről, szakterület tevékenységéről beszámolót készít;
 • Véleményezi a tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek fejlesztési pályázatait;
 • Biztosítja az BM OKF által kiadott szakterületre vonatkozó útmutatókban és tájékoztatókban foglaltak érvényesülését;
 • Iránymutatást ad ki a hivatásos, önkormányzati tűzoltóságok éves továbbképzési tervének elkészítéséhez;
 • Szervezi az BM OKF által kiírt országos tűzoltósport megyei szintű versenyeit, és a szakmai vetélkedőket;
 • Figyelemmel kíséri a különböző súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok és BM OKF szabályozók változását, javaslatot ad a jogszabály-változások előkészítéséhez, módosításához;
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételének szervezésében;
 • Javaslatot készít a TMMT készítésére kötelezett létesítmények körének megállapítására, az elkészült terveket jóváhagyás előtt véleményezi;
 • igény alapján szervezi a tűzoltói alaptanfolyamot és az OKJ-s tűzoltó szakképzést;
 • Koordinálja a tűzeseti és műszaki mentési adatok számítógépes feldolgozását és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást (KAP on-line);
 • Részt vesz a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett, kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés szervezésében, végrehajtásának ellenőrzésében;
 • Ellátja a HTP, az ÖTP, az LTP, az ÖTE tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • A megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a beavatkozó tűzoltóságok részére, szervezi az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
 • Közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok elkészítésében;
 • Az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, mentési és katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatokat tervez és szervez  polgári védelmi, iparbiztonsági  főfelügyelővel egyeztetve;

Tűzoltás-taktikai feladatai keretében:

 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását. A tűzoltóságok továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Felügyeli és ellenőrzi a Műveletirányítási Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatoknak a teljesítését, és megyei ügyeleten keresztül működteti azt;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a HTP-ék vonatkozásában, illetve a BM OKF intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának az elrendelését;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;
 • A HTP-ék, ÖTP-k szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • Az Főigazgatóság által megadott szempontok alapján vizsgálja a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, a vizsgálat során tapasztaltakat felterjeszti a BM OKF-re;