Tűzoltósági Főfelügyelő


A megyei tűzoltósági főfelügyelő feladata

Tűzvizsgálati feladatai keretében:


Felügyeli, ellenőrzi:
 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzvizsgálati, szaktanácsadói, szakértői tevékenységét;
 • Átfogó- utó-, célellenőrzés keretében a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzvizsgálati tevékenységét;
Közreműködik:
 • Az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;
 • Jelentések, tanulmányok tűzvizsgálatot érintő részeinek elkészítésében;
 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott iránymutatások, tájékoztatók alkalmazásában;
 • Továbbképzések szervezésében;
Figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli:
 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzvizsgálati tevékenységét;
 • A tűzkár-statisztikai adatokat;
Javaslatot tesz:
 • A szakterületet érintő szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteire;
 • Egyes tűzesetek részletes elemzésére, tanulmány készítés elrendelésére;
 • Tűzmegelőzést, a tűzoltást, a tűzvizsgálatot érintő tapasztalatok hasznosítására;
 • A tűzvizsgálat gyakorlati végrehajtásának, a normatívák egységes értelmezése érdekében tájékoztatók kidolgozására;
 • Tűzgyújtási tilalom elrendelésére;
Elkészíti:
 • A szakterületre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket;


Tűzoltósági szakterület:

 • Végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, véleményezési, valamint a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási és szakmai felügyeleti feladatokat;
 • Kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szövetségekkel
 • Tervezi és szervezi a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési szakterületen dolgozók, valamint az önkormányzati tűzoltóságok vezetői, bevetés-irányítási szakterületén dolgozók éves, fél éves továbbképzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületet érintő eseményekről, félévente szakterület tevékenységéről beszámolót készít;
 • Véleményezi a tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek fejlesztési pályázatait;
 • Biztosítja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott szakterületre vonatkozó útmutatókban és tájékoztatókban foglaltak érvényesülését;
 • Iránymutatást ad ki a hivatásos, önkormányzati tűzoltóságok éves továbbképzési tervének elkészítéséhez;
 • Végzi az igazgatóság hivatásos állományának pszichikai és fizikai felkészítését, szintfelmérését, ellenőrzi a hivatásos tűzoltóságok hasonló tevékenységét;
 • Szervezi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt országos tűzoltósport megyei szintű versenyeit, és a szakmai vetélkedőket;
 • Figyelemmel kíséri a különböző súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott szabályozók változását, javaslatot ad a jogszabály-változások előkészítéséhez, módosításához;
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételének szervezésében;
 • Javaslatot készít a TMMT készítésére kötelezett létesítmények körének megállapítására, az elkészült terveket jóváhagyás előtt véleményezi;
 • Igény alapján szervezi a tűzoltói alaptanfolyamot és az OKJ-s tűzoltó szakképzést;
 • koordinálja a tűzeseti és műszaki mentési adatok számítógépes feldolgozását és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást (on-line KAP);
 • Részt vesz a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett, kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés szervezésében, végrehajtásának ellenőrzésében;
 • Ellátja a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • A megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a beavatkozó tűzoltóságok részére, szervezi az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
 • Közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok elkészítésében;
 • Az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez  polgári védelmi, iparbiztonsági  főfelügyelővel egyeztetve;
Ellenőrzési feladatai keretében:
 • Ellenőrzi a tűzoltóságok készenléti szolgálata ellátását, a szolgálatszervezési és ügyeleti okmányok vezetését;
 • Részt vesz a társszervekkel, közszolgáltatást végző szervezetekkel és karitatív szervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • Ellenőrzi a tűzoltóságok ügyeleti szolgálatait;
 • szakterületet érintő feladatok megyén belüli egységes értelmezés érdekében útmutatókat, tájékoztatókat ad ki;
 • Szakmai felügyelete keretében ellenőrzi a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány szakmai felkészültségét, a szolgálatellátás színvonalát;
 • Ellenőrzi a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szituációs begyakorló- vagy annál magasabb szintű gyakorlatok végrehajtását, a vezetői és végrehajtói állomány tevékenységét;
 • Végrehajtja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Figyelemmel kíséri a hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát;
 • Időszakos vizsgálatok keretében ellenőrzi a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát;
Tűzoltás-taktikai feladatai keretében:
 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását. A tűzoltóságok továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Felügyeli és ellenőrzi a Műveletirányítási Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatoknak a teljesítését, és megyei ügyeleten keresztül működteti azt;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a hivatásos tűzoltóságok vonatkozásában, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának az elrendelését;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;
 • A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megadott szempontok alapján vizsgálja a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, a vizsgálat során tapasztaltakat felterjeszti a főigazgatóságra;
Műszaki Mentési és Műveleti feladatai keretében:
 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit. A tűzoltóságok Továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Katasztrófahelyzetben közvetlen utasítás kiadását kezdeményezi felkészítésre, jelentéstételre, működési terület elhagyására, végrehajtja az igazgató ezzel kapcsolatos utasításait, ellenőrzi a végrehajtást, helyzetértékelés alapján javaslatot tesz rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére;
 • Összeállítja a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzéseket, értékeléseket, előkészíti az ezzel összefüggő vezetői döntések tervezeteit;
 • A mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a mentésben résztvevő szomszédos megyei igazgatóságokkal, társszervezetekkel, civil mentőszervezetekkel, karitatív és társadalmi szervezetekkel, a lakosság részére pszichikai segítséget nyújtó szervezetekkel, személyekkel;
 • A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a hivatásos tűzoltóságok vonatkozásában, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Félévente a szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;


További feladatok:

 • Közreműködik a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolásában;
 • Igény esetén szervezi a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokat;
 • Javaslatot tesz új, korszerű mentési taktikai elvek kidolgozásához;
 • Tervezi a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő különleges mentőszervezetek védekezésbe való bevonását és közreműködését;
 • Együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható civil mentőszervezetekkel, társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • Ellenőrzi és felügyeli a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokkal kibővített tűzoltó szakképzések szakmai színvonalát és megfelelőségét;
 • Ellátja a Minőségirányítási Rendszer követelményeiből adódóan az felügyelőségre háruló feladatokat;