Polgári védelmi Főfelügyelő


A megyei polgári védelmi főfelügyelő feladata

Tervezési és hatósági feladatok vonatkozásában:

 • kidolgozza a települések kockázatelemzésen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolásának rendjét, biztosítja a kockázatok azonosításához és elemzéséhez szükséges szakmai támogatást;
 • a polgármester által felterjesztett osztályba sorolási javaslatot szakmailag felülvizsgálja, gondoskodik annak felterjesztéséről;
 • a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását a tervezés valamennyi szintjén;
 • figyelemmel kíséri a települési és a kirendeltség összesített veszélyelhárítási tervének elkészítését, valamint közreműködik a területi veszélyelhárítási terv kidolgozásában
 • gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít;
 • szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét;
 • közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés szakmai feladatait;
 • koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;
 • koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi szintű feladatokat;
 • koordinálja a migrációval kapcsolatos területi feladatokat;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;
 • részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
 • részt vesz a KAP-Online rendszer polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő adatszolgáltatása kialakításában, továbbfejlesztésében;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;
 • vezeti és naprakészen tartja a lakosságvédelmi adatbázisokat;
 • végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi képzések záróvizsgáin a szakmai felügyeletet ellátók (vizsgabizottsági tag) kijelölésével, megbízásával kapcsolatos feladatokat;
 • szervezi és koordinálja az önkormányzati vezetők katasztrófavédelmi felkészítését és rendszeres tájékoztatását;
 • javaslatot tesz a polgári védelmi feladatok korszerűsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatokra;
 • felkérésre részt vesz a katasztrófavédelem közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciói kidolgozásában;
 • felkérésre részt vesz a minősített időszakokkal kapcsolatos jogszabályok és utasítások előkészítésében;
 • kidolgozza az igazgatóság minősített időszaki terveit, koordinálja és ellenőrzi a kirendeltségek ezirányú tevékenységét;
 • kidolgozza a helyreállítás és újjáépítésre vonatkozó irányelveket, valamint a módszertani ajánlásokat az önkormányzatok, a Megyei Kormányhivatal részére;
 • szervezi és végzi a helyreállítás és újjáépítés megyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatait;
 • elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos tevékenységet, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos jogszabályok módosítására;
 • a lakosság védelme érdekében javaslatot tesz életvédelmi létesítmények létesítésére, közreműködik a kapcsolódó jogszabályok módosításában;
 • végzi a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai, vegyi védelmére vonatkozó követelmények kidolgozását;
 • vezeti az életvédelmi létesítmények megyei adatbázisát, ellenőrzi a nyilvántartással, fenntartással, hasznosítással kapcsolatos követelmények betartását.
 • koordinálja és szükség szerint szervezi a hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;
 • ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;
 • ellátja és koordinálja a szakterületet érintő szakhatósági feladatokat;
 • végzi a megye területén bekövetkezett vis maior eseményekkel kapcsolatos igazgatóságra háruló feladatokat;
 • koordinálja a kirendeltségek vis maior eseménnyel kapcsolatos feladatait;
 • jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, információs anyagot készít elő és továbbít az érintett szervek részére, részt vesz a beérkezett vis maior jelentések feldolgozásában;
 • közreműködik a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálásában.

 

Veszélyhelyzet-kezelési feladatok vonatkozásában:

 • összehangolja az önkéntes mentőszervezetek, polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);
 • koordinálja az önkéntes mentőszervezetek, polgári védelmi szervezetek kialakítását, felszerelését;
 • megyei szinten koordinálja a polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését;
 • végzi a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat; vezeti az összesített létszámadatokról készített adatbázist;
 • javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására;
 • részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
 • koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a társszervekkel, a társadalmi és gazdálkodó  szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • részt vesz a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai és védőeszközök rendszeresítési eljárásaiban, szakterületét illetően közreműködik a meglévő eszközök fejlesztésében, elosztásában;
 • végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;
 • közreműködik a megye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a beavatkozó szervek részére;
 • megyei szinten koordinálja a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását;
 • nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásiról;
 • koordinálja, összehangolja a polgári védelmi szervezetek tevékenységét, az Infokommunikációs Egység, a Lakosságvédelmi Egység, az Egészségügyi Egység, Logisztikai Egység és a Műszaki Egység tevékenységét, készenlétbe helyezését, mozgósítását, mentésbe történő bevonását, azok kárterületi tevékenységét;
 • együttműködik a katasztrófaelhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • ellátja a Turul megyei mentőcsoport vezetői feladatát;
 • ellátja a HUNOR mentőszervezet összekötői feladatát;
 • nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek, valamint a polgári védelmi szervezetek erő-eszközeiről, azok alkalmazásáról;
 • koordinálja az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;
 • koordinálja illetékességi területén a humanitárius segítségnyújtás szervezését;
 • részt vesz a lakosság légiriasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.
 •  közreműködik a katasztrófavédelmi információs rendszer elveinek kidolgozásában,  koordinálja az igazgatóság Operatív Törzsének  felállítását, részt vesz a működésében;
 • ellátja a védelmi felkészítésből és a minősített időszakból adódó, az igazgatóságot érintő feladatokat, együttműködik a rendvédelmi szervek azonos feladatot ellátó szervezeti egységeivel;
 • összehangolja a megyék közötti segítségnyújtás szakmai feladatainak végzését, ennek érdekében kapcsolatot tart más megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokkal;
 • koordinálja az igazgatóság, valamint a polgári védelmi szervezetek magasabb készültségbe helyezésével, a minősített időszaki továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatokat.

 

Védelmi igazgatási feladatok vonatkozásában:

 • vezeti a Megyei Védelmi Bizottság (továbbiakban: MVB) Katasztrófavédelmi Munkacsoportot,
 • elrendelés esetén közreműködik a védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi, honvédelmi és ország mozgósítási feladatok végrehajtásában;
 • végzi az igazgatóság és a MVB Titkársága közötti folyamatos kapcsolattartást, biztosítja a MVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport munkájához a működéshez szükséges adatbázisokat, információkat, javaslatokat terjeszt elő a döntéshozatalhoz, közreműködik az esemény katasztrófává nyilvánításában, a katasztrófahelyzettel kapcsolatos feladatok végzésében;
 • közreműködik Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában;
 • részt vesz a MVB azon tervei kidolgozásában, melyek az igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartoznak;
 • közreműködik a MVB gyakorlatok tervezésében, szervezésében, előkészítésében és végrehajtásában.

Katasztrófavédelmi felkészítési feladatok vonatkozásában:

 • megszervezi a közigazgatási vezetők (MVB tagok, HVB elnökök, polgármesterek, jegyzők, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és a védelmi igazgatásban közreműködők) katasztrófavédelmi felkészítését, melynek érdekében szervezi a megyei felkészítéseket, koordinálja és szakmailag felügyeli a helyi szervek tevékenységét; 
 • speciális felkészítési feladatok körében tervezi, koordinálja, ellenőrzi a veszélyes ipari létesítmények környezetében élők katasztrófavédelmi felkészítését, ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét, valamint ellátja a honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésének célcsoportonkénti, helyi szintű felkészítések tervezésének, szervezésének és lebonyolításának szakmai felügyeletét;
 • illetékességi területén szervezi a tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli felkészítését;
 • koordinálja a megyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt, szakmai vetélkedőket, felügyeli a kirendeltségek ezzel kapcsolatos tevékenységét;
 • közreműködik a lakosság felkészítési feladatok megszervezésében, koordinálja a kirendeltségek ilyen irányú tevékenységét;
 • végzi az egyéb lakosság felkészítési feladatokat;
 • szervezi és végrehajtja a közbiztonsági referensek képzését;
 • szervezi és végzi a közösségi szolgálattal kapcsolatos mentori és irányítási feladatokat.