Polgári védelmi Főfelügyelő


Név: Sikrai Attila
Rendfokozat: tű. alezredes
Munkahely: Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Beosztás, munkakör: megyei polgári védelmi főfelügyelő
Nyelvtudás:
Levélcím: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.
Telefon / Fax: (06-34) 310-817 / (06-34) 310-817
E-mail cím: attila.sikrai@katved.gov.hu

 
A Polgári Védelmi Főfelügyelő a megyei igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe tartozik

A polgári veszélyhelyzet tervezési feladatok szakterületén:
• gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket;
• folyamatosan kezeli és aktualizálja a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges adatbázist;
• koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés szakmai feladatait;
• koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő polgári védelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;
• koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi és helyi szintű feladatokat;
• koordinálja a migrációval kapcsolatos területi és helyi feladatokat;
• tervezi, szervezi a kirendeltségek továbbképzését;
• szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét;
• közreműködik az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (a továbbiakban: OBEIT) karbantartásában, végzi a megyei BEIT naprakésszé tételét;
• részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
• részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;
• részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
• részt vesz a polgári védelmi közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciói kidolgozásában.

 Az MVB koordinációs feladatok szakterületén:
• figyelemmel kíséri az MVB feladatai végrehajtásáról szóló tájékoztatókat, beszámolókat;
• részt vesz a MVB Operatív Törzs munkájában;
• közreműködik az MVB üléseinek előkészítésében;
• közreműködik az MVB éves feladatterv tervezetének elkészítésében.
A nukleáris biztonság szakterületén:
• közreműködik a Területi Információs Központ (TIK) felügyeleti tevékenységében;
• közreműködik a VKK működtetésében;
• elemzi és értékeli a nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó információkat;
• részt vesz a hazai és nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon, továbbképzéseken és konferenciákon;
 A polgári védelmi műveleti beavatkozás szakterületén:
• koordinálja az Igazgatóság humanitárius segítségnyújtásának szervezését;
• a Tűzoltósági Felügyelőséggel közösen együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;
• közreműködik a megye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a helyi szervek részére, a Tűzoltósági Felügyelőséggel együttműködve;
• Koordinálja a megye településein a rendkívüli időjárási helyzetből adódó - esetlegesen kialakuló - veszélyhelyzetek megelőzését, elhárítását, az ÉDUKÖVIZIG-gel együttműködve.
• részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
• tervezi, szervezi a veszélyes áruk közúti- és telephelyi ellenőrzését.
Az önkormányzati szakfelügyelet és újjáépítés szakterületén:
• kormányzati döntés esetén végzi a helyreállítás és újjáépítés megyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatait;
• elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos tevékenységet;
• koordinálja a polgári védelmi szervezetek felkészítésével és gyakoroltatásával kapcsolatos feladatokat;
• koordinálja a polgári védelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadványok és oktatási eszközök kidolgozását;
• kapcsolatot tart és együttműködik a megyei polgári védelmi szövetséggel;
• részt vesz az államigazgatási és az önkormányzati vezetők felkészítésében;
• közreműködik a kulturális javak védelmével kapcsolatos területi és helyi feladatokban;
• koordinálja az önkormányzati fenntartású intézmények veszélyhelyzetekre való felkészülését célzó tevékenységet;
• végzi az önkormányzatok vis maior bejelentéseinek kivizsgálását.
 A kritikus infrastruktúra felügyelet és koordináció szakterületén:
• végzi a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos feladatok tervezését, szervezését;
• végzi a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető és létfontosságú elektromos felhasználók besorolásával kapcsolatos feladatokat;
• végzi a veszély-elhárítási tervrendszerek felülvizsgálatával kapcsolatos területi szintű feladatokat, felügyeli a helyi szervek ez irányú tevékenységét;
• támogatja a helyi szerveket és a megyei védelmi bizottságot a védelmi igazgatási és polgári védelmi feladatok végrehajtásában;
• közreműködik és szakterületén koordinálja a SEVESO II. Irányelv hatálya alá eső veszélyes üzemek által veszélyeztetett településeken élők védelmére vonatkozó tervek felülvizsgálatát.
Egyéb feladatok területén:
• koordinálja a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyekkel kapcsolatos feladatokat;
• elemzi, értékeli az igazgatóság sajtótevékenységét.