Pályázatok


Pályázat a társadalom számára fontos tevékenységet végző országos és helyi hatókörű szervezetek közlekedésének támogatására

További információ az alábbi linken:

/letoltes/document/komarom/1377-palyazat-a-tarsadalom-szamara-fontos-tevekenyseget-vegzo-orszagos-es-helyi-hatokoru-szervezetek-kozlekedesenek-tamogatasara.pdf

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére 15 fő részére a 2019. február  04-vel megkezdett tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan.

A pályázatot 2019. május 15-ig kell a BM OKF Humán Szolgálat postai címére (1903 Budapest Pf.: 314.) a szolgálatvezető részére papír alapon (s.k. felbontással) megküldeni. A borítékon szerepeljen a pályázat címe.

További információ és a kitöltendő adatlapok az alábbi linkeken:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019. I. félév szakképzés:

/letoltes/document/komarom/1338-1-palyazati-felhivas-2019-i-felev-szakkepzes.doc

Pályázati adatlap 2019. I. félév szakképzés:

/letoltes/document/komarom/1339-palyazati-adatlap-2019-i-felev-szakkepzes.doc

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére 5 fő részére a 2018. szeptember 03-án megkezdett tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére 2018/2019. tanévtől 5 fő részére.

További információ és a kitöltendő adatlapok az alábbi linkeken:

 

PÁLYÁZATI_FELHÍVÁS_2018_II_félév_szakképzés:

/letoltes/document/komarom/1311-palyazati-felhivas-2018-ii-felev-szakkepzes.doc

/letoltes/document/komarom/1309-palyazati-adatlap-2018-ii-felev-szakkepzes.doc

 

PÁLYÁZATI_FELHÍVÁS_2018-2019-es_tanév_felsfokú_alapképzés:

/letoltes/document/komarom/1312-palyazati-felhivas-2018-2019-es-tanev-felsfoku-alapkepzes.doc

/letoltes/document/komarom/1310-palyazati-adatlap-2018-2019-tanev-felsfoku-alapkepzes.doc

 

 

2018. évi ÖTE pályázatok végeredménye

Az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) 2018. évi támogatására kiírt pályázatra összesen 576 pályázati dokumentáció érkezett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra.

A pályázatok elbírálását, döntés előkészítését a Bíráló Bizottság a felállított és elfogadott prioritások, illetve szempontrendszerek figyelembevételével hajtotta végre.

A pályázaton elnyert támogatásokat tartalmazó kimutatást itt találja.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

AZ ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK

2018. ÉVI ESZKÖZFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSÁRA

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között támogatást biztosít az önkéntes tűzoltó egyesületek részére.

További információ az alábbi linken: http://komarom.katasztrofavedelem.hu/hirek/5027-palyazati-kiiras

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére15 fő részére a 2018. február  05-vel megkezdett tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan.

A pályázati feltételek

Pályázatot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) egységes rendvédelmi moduláris szakképzésben már résztvevő roma származású fiatalok nyújthatnak be. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a)   magyar állampolgárság,

b)   magyarországi lakóhely,

c)    büntetlen előélet,

d)   roma származás,

e)    hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50 %-át,

f)     kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában, valamint a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,

g)   írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló BM OKF főigazgatói utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, kifogástalan életvitelét és a vele egy háztartásban élők életvitelét, továbbá az esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgáltathatja.

 A támogatás formája, mértéke : A támogatást a BM OKF biztosítja a saját költségvetése terhére. A támogatás összege a tanfolyam (képzés) időtartama alatt egyszeri 20.000 Ft.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2018. május 15-ig kell a BM OKF Humán Szolgálat postai címére (1903 Budapest Pf.: 314.) a szolgálatvezető részére papír alapon (s.k. felbontással) megküldeni. A borítékon szerepeljen a pályázat címe.

 

A pályázat mellékleteként kell benyújtani

- a pályázati feltételek a)-e) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat [személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, önkéntes nyilatkozat roma származásról (pályázati adatlap 1. melléklet), hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum],

- a pályázati feltételek f) pontjának megfelelő nyilatkozatot és a g) pontjában meghatározott írásbeli hozzájárulást (pályázati adatlap 2. melléklet).

A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy részére a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű pályázó, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.

A pályázatokat a BM OKF Humán Szolgálat és a KOK vezetői által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF Humán Szolgálat vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje 2018. május 25.

A pályázatot nyert tanulókkal a BM OKF Humán Szolgálat vezetője támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a +36/20-8200-538-as telefonszámon kérhető.

Letölthető dokumentumok: Pályázati adatlap

/letoltes/document/komarom/1239-palyazati-adatlap-2018.doc

                                            

 

Az esztergomi tűzoltók mindennapjai - pályázatot hirdet az esztergomi tűzoltóság

Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alkotói rajz, makett és rövidfilm pályázatot hirdet óvodások, általános iskolások és középiskolások részére az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megalakulásának 150. évfordulója alkalmából.

A pályázatok központi témája az esztergomi tűzoltók mindennapjai - a tűzoltói hivatás bemutatásával, egy tűzoltói beavatkozás ábrázolásával, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzoltók, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel nevezhetnek a résztvevők. A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások kreatív alkotásaikon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes munkáját.

A felmenő rendszerű pályázatra három kategóriában – rajz, makett, kisfilm – több korcsoportban küldhetnek be alkotásokat. Az alkotások benyújtásának határideje 2018. április 9-től 16-ig. Ami a pályázati anyagok benyújtási módját illeti: a szabadkézi rajzoknak és maketteknek eredetben, személyesen vagy postai úton kell megérkezniük az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Titkárságára (2500 Esztergom Kossuth Lajos utca 40., hétfő-csütörtök: 8-16 óra között, péntek: 8-12 óra között), kisfilm kategóriában e-mailen várják a munkákat.

Meg kell adni a pályázó nevét, életkorát (a pályázat beérkezésének napján betöltött életkort), e-mail címét és telefonos elérhetőségét. Minden rajzalkotást jeligével kell ellátni. A művek mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. Az eredményhirdetésre május 03-án kerül sor az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megalakulásának 150. évfordulója ünnepségén. 

Alkotói pályázat idén is  

Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2018-ban is alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére. A műveket május 3-ig kell eljuttatni a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságokra.

A pályázat céljában nincs változás, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság továbbra is olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják ők a tűzoltókat, a tűzoltói hivatás világát. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat várnak, az iskolások három korcsoportban (6-10, 11-14, 15-18 éves kor között) pályázhatnak. Ők szabadkézi rajzot, plakátot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes alkalmazást.
 
A pályaműveket május 3-ig kell benyújtani az alkotástól függően személyesen, postai úton vagy e-mailen a fővárosi, megyei igazgatósághoz.
 
Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.
 
A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait május 25-én, a Fővárosi Nagycirkuszban adják át. Az országos verseny nyertese családjával balatoni nyaraláson vehet részt, az országos verseny további nyertesei a Fővárosi Állat- és Növénykertbe felhasználható családi belépőt kapnak. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2018” címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával

A pályázathoz az alábbi linken érhetőek el a további információk és a nyilatkozat!

http://komarom.katasztrofavedelem.hu/hirek/4973-alkotoi-palyazat-iden-is


 

Kapcsolódó információk: