Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2018. február 27.
Letöltés:    Elérhetőségek

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. február 27.Elérhetőségek
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2016. február 23.
Letöltés:    Ügyfélszolgálat
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet

Megyei Főügyeleti Osztály

Hatósági Osztály

Megyei Főfelügyelőség

Hivatal

Humán Szolgálat

Ellenőrzési Szolgálat

Szervezet felépítése

A katasztrófavédelem vezetői

A KEM KI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. július 08.
Letöltés:    A hivatásos katasztrófavédelmi szervek adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról
Közzétéve:  2019. május 30.
Letöltés:    Komárom-Esztergom MKI adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzata
Közzétéve:  2016. július 30.
Letöltés:    Szervezet és működési szabályzat
Közzétéve:  2016. február 25.
Letöltés:    Alapító okirat
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. február 26.Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
2018. február 26.BM OKF adatvédelmi szabályzat
2019. július 08.BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2018. július 30.
Letöltés:    KEM KI hatósági ügyei
Közzétéve:  2018. február 26.
Letöltés:    Tájékoztató az ügyfél és a hatóság közötti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 1-től
Közzétéve:  2014. július 29.
Letöltés:    Kataszrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területe
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A KEM KI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2018. július 30.
Letöltés:    Belső adatvédelmi nyilvántartás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. július 30.Nyilvántartás
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2018. augusztus 16.
Letöltés:    Adatigény tájékoztató

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 07.Adatigény tájékoztató
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    2019. évi kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 07.2016. évi kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. február 12.2015. év. kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. július 30.2014. év kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. július 30.2013. év kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2018. augusztus 16.2017. évi kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2019. április 03.2018. évi kötelező statisztikai adatszolgáltatás
A Komárom-Esztergom MKI kezelésében lévő újrahasznosítás céljára elérhető kultúrális közadatok listája, újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Jelenleg nincs releváns adat.

Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó ÁSZF elektronikusan szerkeszthető változata

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, díjszámítás alapja

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Jelenleg nincs releváns adat.

A Komárom-Esztergom MKI által megkötött a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Jelenleg nincs releváns adat.

A Komárom-Esztergom MKI által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, norma, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatra vonatkozó költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a Komárom-Esztergom MKI részére

Jelenleg nincs releváns adat.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

A vonatkozó időszakban nincs releváns adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Közzétéve:  2018. március 23.
Letöltés:    ÁSZ jelentés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzéséről
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A vonatkozó időszakban nincs releváns adat

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    2019. évi elemi költségvetés II.
Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    2019. évi elemi költségvetés I.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.2012. évi elemi költségvetés
2014. július 29.2013. évi elemi költségvetés
2015. szeptember 01.2014. évi elemi költségvetés
2016. augusztus 05.2015. évi elemi költségvetés
2017. augusztus 21.2016. évi elemi költségvetés
2018. augusztus 28.2017. évi elemi költségvetés
2019. április 03.2018. évi elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    2018. évi beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.2011. évi beszámoló
2014. július 29.2012. évi beszámoló
2015. szeptember 01.2013. évi beszámoló
2016. február 12.2014. évi beszámoló
2017. augusztus 21.2015. évi beszámoló
2018. augusztus 28.2016. évi beszámoló
2019. április 03.2017. évi beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. május 24.
Letöltés:    2019. évi I. negyedéves mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.2012. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2012. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2012. III. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2012. IV. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2014. I. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2015. december 14.2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. február 12.2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. április 20.2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 21.2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 21.2016. II. negyedév mérlegjelentés
2017. augusztus 21.2016. III. negyedév mérlegjelentés
2017. szeptember 07.2016. IV. negyedév mérlegjelentés
2017. szeptember 07.2017. I. negyedév
2017. október 25.2017. évi II. negyedév
2018. augusztus 28.2017. évi III. negyedév
2018. augusztus 28.2017. évi IV. negyedév
2018. augusztus 28.2018. évi I. negyedév
2019. április 03.2018. évi II. negyedév
2019. április 03.2018. évi III. negyedév
2019. május 24.2018. évi IV. negyedév
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. július 29.
Letöltés:    2019. II. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 01.2013. IV. negyév
2015. szeptember 01.2014. I. negyedév
2015. szeptember 01.Foglalkoztatottak
2015. szeptember 01.2014. III. negyedév
2015. szeptember 01.2014. IV. negyedév
2015. szeptember 01.2015. I. negyedév
2015. december 16.2015. II. negyedév
2016. február 12.2015. III. negyedév
2016. május 27.2015. IV. negyedév
2017. szeptember 12.2016. I. negyedév
2017. szeptember 12.2016. II. negyedév
2017. szeptember 12.2016. III. negyedév
2017. szeptember 12.2016 IV. negyedév
2017. szeptember 12.2017. I. negyedév
2018. május 31.2017. évi II. negyedév
2018. május 31.2017. III. negyedév
2018. május 31.2017. IV. negyedév
2019. május 24.2018. I. negyedév
2019. május 29.2018. II. negyedév
2019. június 24.2018. III. negyedév
2019. június 26.2018. IV. negyedév
2019. július 29.2019. I. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    2018. évi nettó szerződések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.2013
2016. szeptember 05.2014
2017. szeptember 12.2015. évi nettó szerződések
2018. augusztus 29.2016. évi nettó szerződések
2019. április 03.2017. évi nettó szerződések
Koncessziók

A KEM KI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2019.
Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    Összegzés 2018.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 01.Közbeszerzési terv 2014
2016. február 12.Közbeszerzési terv 2015.
2017. augusztus 22.Közbeszerzési terv 2016
2019. április 03.Összegzés 2017
2019. április 03.Közbeszerzési terv 2018
2019. április 03.Közbeszerzési terv 2017