Iparbiztonsági Főfelügyelőség


A gazdaságban a veszélyes anyagok jelenléte súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát hordozza, amely akár katasztrofális hatással is lehet a veszélyes üzem környezetére és az ott élőkre. A súlyos ipari balesetek elleni védekezés és a veszélyes áru közúti-, vasúti-, vízi szállítás biztonságának kérdése új, kiemelt feladata a katasztrófavédelemnek. Mindezek mellett a lakosság létfontosságú ellátásához szükséges kritikus infrastruktúra védelmének kiemelt kezelése is feladat.
Az új jogszabályok hatására, az OKF szervezeti mintájához igazodva, területi szinten is megalakult az új szakterület, Iparbiztonsági Főfelügyelőség elnevezéssel. A Főfelügyelőség munkája három fontos pillérre épül, melyek az alábbiak:
  • Veszélyes üzemek,
  • Veszélyes áru szállítási, valamint
  • Kritikus infrastruktúra védelmi szakterület

1. Veszélyes üzemek

A lakosság, a környezeti értékek és anyagi javak védelmének érdekében azonosítjuk az új szabályozás szerinti küszöbérték alatti üzemeket, mivel az rájuk is kiterjesztésre került. Így ez a terület elsősorban a SEVESO alsó- és felső küszöbértékű üzemekkel, valamint küszöbérték alatti üzemekkel foglalkozik.

A veszélyes ipari üzemek jogszabályi kötelezettsége, hogy a tervrendszerüket gyakoroltassák. Ezek a tervek az üzemen belül kialakulható eseménysorokra épülnek. Ezeket az üzemeltetők évente részlegesen, míg három évente komplexen gyakoroltatják. A gyakorlatok minden esetben az üzemeltető által a Belső Védelmi Tervben rögzített szcenáriók egyikére épülnek. A gyakorlatokat hatósági jogkörünkből adódóan értékeljük. A gyakorlatok értékelésénél a fő célunk, hogy az üzemeltetők figyelmét ráirányítsuk az üzemben esetlegesen előforduló haváriahelyzetek szakmailag megalapozott kezelésére, illetve a kialakult helyzetről a jelentési rendszer jól begyakorlott kialakítására.

2. Veszélyes áru szállítás

ADR/RID/ADN első fokú hatóságként illetékességi területünk Komárom-Esztergom megye. Folyamatosan ellenőrizzük a veszélyes áruk szállítását közúton (ADR), vasúton (RID), vízen (ADN), továbbá telephelyi szinten, valamint ezekből kiindulva folytatjuk le az első fokú közigazgatási eljárásainkat, megfelelve minden ránk vonatkozó jogszabálynak.

3. Kritikus infrastruktúravédelem

Az Országos és Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőségeken belül kiemelt területként jelentkezik a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatok ellátása, a potenciális kritikus infrastruktúra elemek beazonosítása, valamint a kijelölt elemek hatósági felügyelet alatt tartása.

Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló 2008/114/EK tanácsi irányelvet (irányelv) tagállami kötelezettségünk átültetni a hazai jogrendszerbe. Célkitűzései 3 fő irányvonal szerint határozhatók meg, melyek a megelőzés, felkészülés és az ellenálló képesség kialakítása. Az irányelv kiemelten megjeleníti az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez való közvetlen kapcsolódását. Ennek értelmében a bekövetkező hatást kell figyelembe venni.

A 1249/2010. (XI. 19.) Kormány határozat az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról új fejezetet nyitott a hazai kritikus infrastruktúrák védelmének tekintetében.

A fenti általános bemutatkozáson kívül, részletesebb információkat talál közvetlenül a kiemelt linkekre kattintva, illetve a főoldalon, az iparbiztonság menüpontban. Itt jogszabályi hátterünket, hatósági tevékenységünket, a megyénkben működő üzemeket és ellenőrzési feladatunkat mutatjuk be.