Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. augusztus 15.
Letöltés:    Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2016. február 23.
Letöltés:    Ügyfélszolgálat
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet

Megyei Főügyeleti Osztály

Hatósági Osztály

Megyei Főfelügyelőség

Hivatal

Humán Szolgálat

Ellenőrzési Szolgálat

Szervezet felépítése

A katasztrófavédelem vezetői

A KEM KI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2016. augusztus 05.
Letöltés:    BM OKF adatvédelmi szabályzat
Közzétéve:  2016. július 30.
Letöltés:    Szervezet és működési szabályzat
Közzétéve:  2016. július 30.
Letöltés:    Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Közzétéve:  2016. február 25.
Letöltés:    Alapító okirat
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2016. július 30.
Letöltés:    Hatósági ügyek
Közzétéve:  2014. július 29.
Letöltés:    Kataszrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területe
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A KEM KI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2017. szeptember 07.
Letöltés:    Nyilvántartás
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. július 29.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2017. szeptember 07.
Letöltés:    Adatigény tájékoztató

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 07.Adatigény tájékoztató
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2017. október 10.
Letöltés:    2017. évi kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 07.2016. évi kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. február 12.2015. év. kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. július 30.2014. év kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. július 30.2013. év kötelező statisztikai adatszolgáltatás
A közérdekű adatok felhasználása

A KEM KI-nél nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A KEM KI-nél nincs ilyen szerződés.

Közzétételi listák

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

A vonatkozó időszakban nincs releváns adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

A vonatkozó időszakban nincs releváns adat

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A vonatkozó időszakban nincs releváns adat

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2017. augusztus 21.
Letöltés:    2017. évi elemi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.2012. évi elemi költségvetés
2014. július 29.2013. évi elemi költségvetés
2015. szeptember 01.2014. évi elemi költségvetés
2016. augusztus 05.2015. évi elemi költségvetés
2017. augusztus 21.2016. évi elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2017. augusztus 21.
Letöltés:    2016. évi beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.2011. évi beszámoló
2014. július 29.2012. évi beszámoló
2015. szeptember 01.2013. évi beszámoló
2016. február 12.2014. évi beszámoló
2017. augusztus 21.2015. évi beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2017. október 25.
Letöltés:    2017. évi III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.2012. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2012. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2012. III. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2012. IV. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2014. I. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 01.2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2015. december 14.2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. február 12.2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. április 20.2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 21.2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 21.2016. II. negyedév mérlegjelentés
2017. augusztus 21.2016. III. negyedév mérlegjelentés
2017. szeptember 07.2016. IV. negyedév mérlegjelentés
2017. szeptember 07.2017. I. negyedév
2017. október 25.2017. évi II. negyedév
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2017. szeptember 12.
Letöltés:    2017. évi II. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 01.2013. IV. negyév
2015. szeptember 01.2014. I. negyedév
2015. szeptember 01.Foglalkoztatottak
2015. szeptember 01.2014. III. negyedév
2015. szeptember 01.2014. IV. negyedév
2015. szeptember 01.2015. I. negyedév
2015. december 16.2015. II. negyedév
2016. február 12.2015. III. negyedév
2016. május 27.2015. IV. negyedév
2017. szeptember 12.2016. I. negyedév
2017. szeptember 12.2016. II. negyedév
2017. szeptember 12.2016. III. negyedév
2017. szeptember 12.2016 IV. negyedév
2017. szeptember 12.2017. I. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2017. szeptember 12.

2016-ban nem volt nettó 5.000.000 Ft feletti szerződéskötés.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.2013
2016. szeptember 05.2014
2017. szeptember 12.2015. évi nettó szerződések
Koncessziók

A KEM KI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2017. augusztus 22.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2017.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 01.Közbeszerzési terv 2014
2016. február 12.Közbeszerzési terv 2015.
2017. augusztus 22.Közbeszerzési terv 2016